جدول قیمت زعفران

نوع زعفران خرید فروش گواهی سپرده بورس آتی شهریور بورس آتی آبان
گرم (ریال) گرم (ریال) طلای سرخ 0008 (1400/06/21) (1400/08/23)
سوپر نگین 0 0 -- -- --
نگین درجه یک 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
نگین درجه دو 0 0 -- -- --
پوشال مرغوب درجه یک 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
پوشال مرغوب درجه دو 0 0 -- -- --
پوشال معمولی 0 0 -- -- --